Promotionele actie voor klanten van Lecot

Reglement

Artikel 1: Reglement

Dit reglement preciseert de regels en de voorwaarden voor de promotionele actie voor de klanten van Lecot. Elke deelnemer wordt verondersteld het huidig reglement zonder voorbehoud te hebben gelezen, begrepen en aanvaard. Lecot behoudt zich het recht voor om op elk moment de actie te verlengen, te wijzigen of te annuleren en zonder voorafgaande mededeling. Elke wijziging en/of verbetering zal opgenomen worden in het reglement en gecommuniceerd worden op de website lecotfestival.be.

Artikel 2: Definities

In dit reglement hebben onderstaande termen volgende betekenis:

  • “Deelnemer”: de persoon die voldoet aan de voorwaarden van Artikel 4 en die deelneemt aan de actie.
  • “Organisator”: de firma die de actie organiseert, hierna Lecot genoemd, met hoofdzetel op
    Vier Linden 7, 8501 Heule, België, ondernemingsnummer 350.033 RPR Gent (Afdeling Kortrijk).

Artikel 3: Actie

Lecot biedt haar klanten, die een aankoop verrichten in de week van 21 tot en met 25 juni 2021, de mogelijkheid om een goodiebag te ontvangen (zolang de voorraad strekt) en een deelnameformulier in te vullen. Doel van de actie is om alle Belgische vestigingen te ondersteunen door een marketingactie te organiseren die hun verkoop stimuleert. Deze actie staat open voor iedereen die de aankoopgrens van € 200 overschrijdt en het deelnameformulier invult. Hoe groter de aankoopwaarde, hoe groter de kans op een prijs. Door deel te nemen aan de actie verklaart de deelnemer zijn/haar akkoord met de toepasselijkheid van dit reglement.

Lecot behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de actievoorwaarden, de gegevens niet volledig zijn ingevuld of indien het individueel deelnemen aan de actie in strijd is met de bedrijfspolicy van de werkgever van de deelnemer.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • Ongevallen, late leveringen, welke kosten of schade dan ook, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, naar aanleiding van deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs, en dit in welke vorm dan ook.
  • Drukfouten of fouten op de deelnemende communicatiedragers. Deze bepaling is niet van kracht in het geval van een zware of opzettelijke fout.
  • Het verlies van elektronische deelnameformulieren en, in het algemeen, het verlies van gegevens.

Het gebruik van foto’s en slogans gebeurt uitsluitend in het kader van deze actie. De deelnemers en winnaars verklaren bereid te zijn mee te werken aan de reclamecampagnes en de promoties waarmee de toewijzing en de uitreiking van deze prijs gepaard zullen gaan. Ze aanvaarden dat hun foto kunnen worden gebruikt voor alle publicitaire en promotionele doeleinden van en voor Lecot ongeacht het medium en zonder enige vergoeding.

Artikel 4: Deelnamevoorwaarden

Aan deze promotionele actie kan iedereen deelnemen die woonachtig of gevestigd is in het Belgische grondgebied en tijdens het Lecot Festival voor een minimale waarde van € 200 aankoopt. De tijdelijke of vaste werknemers van Lecot, hun tussenpersonen alsook hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen, zijn uitgesloten. Indien de winnaar niet beantwoordt aan deze voorwaarden, zal de prijs hem geweigerd worden.

Deelname aan de actie moet plaatsvinden van 21 tot en met 25 juni 2021. Alleen inzendingen die tussen deze data zijn geregistreerd, worden geaccepteerd. Om aan de actie te kunnen deelnemen, moet de deelnemer het deelnameformulier via de QR-code volledig en correct invullen. De deelname is geldig als de deelnemer een bevestigingsmail ontvangen heeft en wanneer het ordernummer overeenkomt met de minimale waarde van de actie en de QR-code. Bovendien moet het order ingegeven zijn in de periode van de actie. Elke deelnemer verklaart de volledige regels en de principes van het spel te hebben gelezen en deze te hebben geaccepteerd.

Deelname aan de actie houdt de volledige aanvaarding in van het reglement, met inbegrip van latere beslissingen die de organisatoren eventueel verplicht zijn te nemen in het geval van overmacht om het goede verloop ervan te garanderen. Om de verdeling van de prijzen te garanderen, behoudt Lecot zich het recht voor om het mechanisme van deze actie gedurende de promotieperiode aan te passen. Het is niet mogelijk deel te nemen aan deze acties op een andere manier dan degene die wordt omschreven in het reglement.

Artikel 5: Winnaars en prijzen

Deze actie heeft tot gevolg dat er persoonsgegevens worden verwerkt, waarbij Lecot de verantwoordelijke voor de verwerking is. Lecot verbindt zich ertoe te voldoen aan de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. In deze context verwerkt de organisator de persoonlijke gegevens, in het bijzonder in het kader van direct marketing of derden. Deelname aan de actie impliceert een loyale houding, wat betekent dat de regels en rechten van de andere deelnemers volledig worden geëerbiedigd.

Een onafhankelijk systeem zal de winnaars aanduiden. Deze loting vindt willekeurig en zonder menselijke tussenkomst plaats met behulp van informatica. Lecot zal haar beslissingen in geen geval moeten rechtvaardigen. Deze zijn onherroepelijk. De winnaars worden persoonlijk binnen reële tijd op de hoogte gebracht van de behaalde prijs. De winnaar zal persoonlijk per e-mail of telefonisch verwittigd worden. De prijzen moeten worden opgenomen binnen de twee maanden na bekendmaking van de winnaar, zo niet zullen ze onherroepelijk verloren zijn. Er wordt maximum één prijs per persoon uitgedeeld. De gewonnen prijzen zijn overdraagbaar, maar kunnen niet ingeruild worden, noch omgezet worden in contant geld.

Artikel 6: Geschillen

Elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit reglement voorzien is, zal door de organisator worden beslist. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van de zetel van de Organisator worden gebracht.

Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de promotionele actie of vragen over de verwerking van de persoonsgegevens kan men contact opnemen met Lecot via + 32 56 36 45 11 of info@lecot.be.